چی شد که سیگاری شدی ؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم...!!!
چی شد که ترک کردی؟
یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم...!!!
چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟
یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم...!!!
چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش…
اون تنها نبود ... !!!!!!!!!!!!
پرسیدم چیشد اوردنت اینجا؟(تیمارستان)
گفت:یه شب بارون میومد با ماشین عروس از کنارم ردشد...   
/ 0 نظر / 9 بازدید