عشقی حتی به قدر سیگار

ببین این پاکت سیگارم را نه ترک میشود نه ترکم میکند

 

 

کامش را که روی کامم میگذارد میسوزد جانش را برایم میدهد

 

 

تو حتی معاشقه را  قد یه سیگارم بلد نیستی

/ 0 نظر / 11 بازدید